Migrant / ESL

Shelby Logo

Elizabeth Birkhofer

Migrant & ESL Coordinator

ebirkhofer@shelby.k12.mi.us

(231) 861-5541 Ext 1206

Shelby Logo

Noeli Herrera

Migrant Education Recruiter

nherrera@shelby.k12.mi.us

(231) 861-5541